Veelgestelde vragen

Is een Eigen Kracht-conferentie in alle situaties in te zetten?

Wat is het verschil tussen een familiegroepsplan en een Eigen Kracht-conferentie?

Wat is het verschil tussen een Eigen Kracht-conferentie en het familienetwerkberaad, Signs of Saftey en de Delta-methode?

Wat hebben wijkteams aan Eigen Kracht-conferenties?

Wat gebeurt er na afloop van een Eigen Kracht-conferentie?

Is het besluitvormingsmodel Eigen Kracht-conferentie makkelijk over te nemen?

Wat moet ik doen als ik een Eigen Kracht-conferentie wil?

Wat moet ik doen als mijn gemeente mijn aanvraag voor een Eigen Kracht-conferentie afwijst?

 

Is een Eigen Kracht-conferentie  in alle situaties in te zetten?
Bij opvoedkwesties, ondersteuning bij het zoeken naar een baan, maar ook bij ingrijpende gebeurtenissen als een dreigende opname binnen de psychiatrie, uithuisplaatsing van een kind, de terugkeer naar de maatschappij na een verblijf in een gevangenis of een dreigende huisuitzetting als gevolg van een huurachterstand.

Families en hun betrokkenen moeten, ook in ingewikkelde situaties, de zeggenschap houden over wat er in hun leven gebeurt. Dat zij ook dan goede plannen maken hebben de vele Eigen Kracht-conferenties op deze terreinen de afgelopen vijftien jaar aangetoond

Wat is het verschil tussen een familiegroepsplan en een Eigen Kracht-conferentie?
Met een familiegroepsplan maken mensen met anderen die belangrijk voor hen zijn een plan met oplossingen voor problemen. Sinds 1 januari 2015 heeft iedereen het wettelijk recht om zo’n familiegroepsplan (zo heet dat in de jeugdwet) of een persoonlijk plan (Wmo) te maken, vóórdat anderen dat voor hen doen. Dat betekent dat als er hulpverlening of gemeenten betrokken is dat zij met hun hulp/ondersteuning moeten aansluiten op het familiegroepsplan (persoonlijk plan)

Een Eigen Kracht-conferentie is een manier om zo’n familiegroepsplan/persoonlijk plan te maken. Alleen de hoofdpersoon en zijn sociale kring beslissen wat er in hun plan komt te staan. Voorafgaand kunnen hulpverleners en andere professionals informatie geven die de vervolgens meegenomen kan worden bij het bedenken van oplossingen. In het besloten deel zijn alleen de hoofdpersoon(en) aanwezig.

Wat is het verschil tussen een Eigen Kracht-conferentie en het familienetwerkberaad, Signs of Saftey en de Delta-methode?
Het belangrijkste verschil tussen een Eigen Kracht-conferentie en de genoemde methoden is dat een Eigen Kracht-conferentie geen methode maar een besluitvormingsmodel is. Het is een manier voor een individu of familie om, samen met de mensen die belangrijk voor hen zijn, na te denken over oplossingen voor de kwestie(s) die er is. Die oplossingen, en wie hen daarbij kan ondersteunen, leggen zij vast in een plan.

Het doel van Signs of Safety is dat een kind weer veilig op kan groeien in het eigen gezin. De hulpverlener stelt een veiligheidsplan op waar het gezin bij wordt betrokken. De Delta methode is de werkwijze van een gezinsvoogdij bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Door de samenwerking met ouders en kind(eren) probeert de gezinsvoogd de onveilige thuissituatie op te heffen.

Hét verschil met Signs of Safety en de Delta methode is dat tijdens een Eigen Kracht-conferentie voor een (dreigende) ondertoezichtstelling maken ouders samen met hun netwerk een plan. De gezinsvoogd stelt vooraf voorwaarden ten aanzien van de veiligheid, de familie en betrokkenen nemen de besluiten.

Een familienetwerkberaad wordt veelal ingezet door (jeugd)hulpverleners. Bij een familienetwerkberaad maakt een cliënt, samen met enkele mensen uit hun sociale omgeving, ook een plan. Daarnaast stellen zij een zogenaamd actieteam vast, bestaande uit de hoofdpersoon, het gezin, enkele leden uit het sociaal netwerk én de betrokken hulpverlener.

Dat laatste is hét grote verschil met de Eigen Kracht-conferentie. Bij het Eigen Kracht-plan sluit de hulpverlening áán op het gemaakte plan. Dit onderscheid maakt dat de zeggenschap ook bij de uitvoering van het Eigen Kracht-plan bij de familie en zijn netwerk ligt.

Waarom als wijkteam kiezen voor een Eigen Kracht-conferentie?
Eigen Kracht-cöordinatoren zijn onafhankelijke mede-burgers. Het zijn geen hulpverleners die deel uitmaken van een wijkteam. Ook is onze aanpak verschillend. Het adagium van wijkteams is ‘één gezin – één plan – één regie’is. Onze visie en werkwijze gaat uit van het vergroten van de kring, het betrekken van heel het sociale netwerk rond een gezin. Ons adagium luidt dan ook: één familie/vrienden groep, één familiegroepsplan, én dus de regie bij burgers zelf. Door het betrekken van heel het netwerk en dat netwerk zelf met volledige eigen regie een plan laten maken zorgt ervoor dat deze plannen gedragen worden en duurzaam zijn. Wij zijn experts in het vergroten en betrekken van het sociale netwerk, ook daar waar er geen netwerk lijkt te zijn.

Wat gebeurt er na afloop van een Eigen Kracht-conferentie?
De deelnemers aan de conferentie en eventueel betrokken professionals gaan aan de slag met de uitvoering van het plan. Soms lopen mensen vast in de uitvoering of worden niet alle afspraken nagekomen. Daarom staan er in het plan altijd namen van mensen die bij elkaar komen als het realiseren van het plan niet goed loopt. Dat zijn altijd mensen uit het sociaal netwerk van de hoofdpersoon. Zij gaan in gesprek met de betrokkenen en komen eventueel weer met alle deelnemers bij elkaar om het plan bij te stellen.

Als het mensen zelf niet lukt om bij elkaar te komen of om tot een goede uitvoering van het plan te komen is een vervolgconferentie mogelijk. Dezelfde Eigen Kracht-coördinator brengt weer de benodigde informatie en mensen samen, zodat de aanwezigen hun plan kunnen bijstellen.

Is het besluitvormingsmodel Eigen Kracht-conferentie makkelijk over te nemen?
In principe wel. De stichting ondersteunt organisaties en gemeenten bij het werken vanuit de visie van Eigen Kracht, er is een enorme stap in zeggenschap en regie bij burgers gezet als zij de Eigen Kracht-conferentie aanbieden.

De laatste jaren zien we dat gemeenten en organisaties steeds meer zeggen te werken met de eigen kracht van haar inwoners en cliënten. Dat klinkt positief, maar in de praktijk blijkt dat zij hen slechts betrekken bij de besluitvorming, in plaats van dat de volledige regie en besluitvorming bij de inwoner of cliënt en zijn naasten ligt.

Wat moet ik doen als ik een Eigen Kracht-conferentie wil?
Een Eigen kracht-conferentie is een manier om een familiegroepsplan te maken. Dat is een plan van aanpak ‘opgesteld door de ouders, samen met bloedverwanten, of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren’ (binnen de Wmo een ‘persoonlijk plan’ genoemd).

Vanaf 1 januari 2015 heeft iedereen in Nederland recht op het maken van zo’n plan vóórdat hulpverleners of andere buitenstaanders dat doen. Het familiegroepsplan/persoonlijk plan heeft daarmee dezelfde status als een hulpverleningsplan.

U kunt bij uw gemeente via het Wmo-loket een Eigen Kracht-conferentie aanvragen. Niet alle gemeenten hebben afspraken met de Eigen Kracht Centrale over het financieren hiervan. Vaak bieden zij alternatieven aan. Let op: sommige ‘alternatieven’ lijken meer op het opstellen van een hulpverleningsplan (mét een hulpverlener) dan een familiegroepsplan (u neemt de beslissingen samen met uw sociale netwerk).

Bent u al in contact met een hulpverleningsorganisatie? Dan kunt u ook via de betrokken hulpverlener een Eigen Kracht-conferentie aanvragen.

Wilt u meer informatie of weten wat de mogelijkheden in uw regio zijn? Neem contact op met een van onze regiomanagers bij u in de buurt

Wat moet ik doen als mijn gemeente mijn aanvraag voor een Eigen Kracht-conferentie afwijst?
U kunt contact opnemen met een van onze regiomanagers bij u in de buurt. Mogelijk heeft uw gemeente geen afspraken met de Eigen Kracht Centrale over de financiering van de conferentie en bieden zij alternatieven aan. Desondanks kan de regiomanager, samen met u, proberen om alsnog financiering te regelen. Dat lukt helaas niet altijd.