Gezocht: nieuwe leden Raad van Toezicht

Stichting Eigen Kracht Centrale zoekt naar twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht. Wij zoeken teamspelers die op strategisch niveau denken, die zich onafhankelijk en constructief kritisch opstellen en die in staat zijn tot zelfreflectie.

Aandachtsgebieden voor deze leden zijn:

  1. Maatschappelijk ondernemerschap, affiniteit met het maatschappelijk middenveld en de beweging in de regio, affiniteit met de beweging richting ecosystemen en waardencreatie.
  2. Financiën, financieel strateeg, heeft ruime ervaring op het gebied van financiële verslaggeving, financiële planning en financiële analyse; en heeft actuele kennis van financiële bedrijfsvoering in de non-profitsector of is bereid zich hierin te verdiepen.

Raad van Toezicht
De Raad houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken van de Eigen Kracht Centrale. De Raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun taak zonder last of ruggespraak en dienen onafhankelijk te zijn ten opzichte van elkaar, de directie en de overige onderdelen van de organisatie. Voor alle leden van de Raad van Toezicht geldt dat ze affiniteit hebben met de visie van de Eigen Kracht Centrale. Er wordt circa vijf keer per jaar vergaderd.

De Raad van Toezicht is evenwichtig samengesteld uit personen met verschillende ervaring en deskundigheid. Leden worden benoemd voor een periode van drie jaar en kunnen twee keer herbenoemd worden.

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit drie leden. Bij het beoordelen van de kandidaten dienen de functionele, vakinhoudelijke en persoonsgebonden aspecten te matchen met de vereisten voor een goedwerkend team. Er is een open, informele cultuur – waar naast de formele taak ook aandacht is voor humor, lef en elkaar.

De verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in wet- en regelgeving en in de statuten van de stichting.

De Raad van Toezicht:

  • is werkgever van de directeur-bestuurder en houdt toezicht op het beleid, de uitvoering daarvan en de algemene gang van zaken in de organisatie.
  • geeft goedkeuring aan strategische keuzes, begroting en jaarrekening.
  • vervult een belangrijke rol als klankbord en adviseur van de directeur-bestuurder.
  • stelt haar netwerk beschikbaar voor de Eigen Kracht Centrale.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die de diversiteit van de Raad van Toezicht versterken.

Heeft u interesse? Stuur een e-mail met motivatie en c.v. naar info@eigen-kracht.nl. Wilt u eerst meer informatie, stuur ook dan een e-mail naar info@eigen-kracht.nl, dan krijgt u de uitgebreide profielbeschrijving toegestuurd.

Reacties dienen uiterlijk 30 maart 2023 binnen te zijn. U krijgt hiervan een ontvangstbevestiging. Gesprekken vinden plaats op 14 april tussen 13.00 – 17.00 uur in het midden van het land. De gesprekken worden gevoerd door een afvaardiging van de huidige Raad van Toezicht en de bestuurder van de Eigen Kracht Centrale.