Kosten en baten

Eigen Kracht-conferenties zijn in veel gevallen kostenbesparend. Deelnemers aan een conferentie maken vaker gebruik van eigen hulpbronnen, in plaats van diensten van professionals. Zij kiezen ook meer voor (ambulante) hulp thuis. Als het gaat om kinderen die niet bij de ouders kunnen blijven wonen, geven families er de voorkeur aan het kind in eigen kring op te vangen, in plaats van het onder te brengen in een internaat of onbekend pleeggezin.

Kwaliteit
Een Eigen Kracht-conferentie vraagt een zorgvuldige begeleiding van het proces van planvorming met betrokkenheid van een zo groot mogelijke kring. Juist als ingrijpen dreigt, is de rol van een Eigen Kracht-coördinator die een brug slaat tussen leefwereld en systeemwereld cruciaal. Deelnemers kunnen een voorkeur aangeven voor bijvoorbeeld taal of achtergrond van de Eigen Kracht-coördinator. Dat vraag om het werven, opleiden, coachen en bijscholen van een grote pool van Eigen Kracht-coördinatoren (ruim 500) waarin deze culturen en talen vertegenwoordigd zijn. Ook wordt de aanpak continu onderzocht en verbeterd. Kosten Eigen Kracht-conferentie.

Lees het document opbrengsten en resultaten van Eigen Kracht-conferenties (pdf).

Financieel effect bij ‘multi-probleemgezinnen’
Uit onderzoek in 2011 uitgevoerd door Mediation Research en de TUDelft onder veertig gezinnen met meerdere problemen (ook wel multi-probleemgezinnen genoemd) werd een besparing becijferd van bijna 2 miljoen euro. Behalve deze besparing van gemiddeld 48.000 euro per gezin, kwamen gezinnen ook sneller tot een oplossing.

Financieel effect jeugdbescherming (OTS en dreigende uithuisplaatsing)
Uit onderzoek in 2012 (Schuurman, M. & Mulder, C.) blijkt er door het inzetten van een Eigen Kracht-conferentie een substitutie-effect te zijn van professionele hulpverlening door hulp van bekenden. Het gaat dan om een vermindering van de professionele inzet met 19%. In hetzelfde onderzoek bleek dat er zoveel aan veiligheid voor kinderen werd gewonnen, dat zwaardere (en kostbare) maatregelen konden worden voorkomen. Een totale besparing van 2,1 miljoen euro werd geconstateerd bij de honderd onderzochte Eigen Kracht-conferenties.

Financieel effect bij dreigende huisuitzetting
Eigen Kracht-conferenties zijn nog niet op grote schaal bij dreigende huisuitzettingen ingezet. De deelnemers van de eerste twintig conferenties bij woningcorporatie Eigen Haard konden in hun huis blijven en betaalden ook een jaar later de huur netjes op tijd. De woningcorporatie is gemiddeld per huisuitzetting 7.500 euro kwijt. De kosten die daarop volgen zijn nog hoger: van 11.000 euro voor de inzet van welzijn, tijdelijke opvang e.d. (bron: Woonbond), oplopend tot 100.000 voor een jaar tijdelijke opvang van een gezin (bron: Eropaf.org).

Medewerker woningcoöperatie: “Juist in tijden van bezuinigingen is het voorkomen van een huisuitzetting extra noodzakelijk. Het organiseren en uitvoeren van een Eigen Kracht-conferentie kost circa 4.000 euro. Een officiële ontruiming kost veel meer, zowel financieel als maatschappelijk. Wanneer het aantal extreme gevallen stijgt, zijn dit soort kosten niet meer te overzien”.