Gemeenten

Diverse gemeenten financieren Eigen Kracht-conferenties. Vanuit de visie dat inwoners daarmee de mogelijkheid hebben om zelf zeggenschap en regie te houden over hun leven. Met behulp van Eigen Kracht-conferenties groeit de betrokkenheid van mensen bij elkaar en bij de samenleving. De afhankelijkheid van overheid en hulpinstanties neemt af.

 

Betrokkenheid en samenwerking
Zelfredzaamheid en participatie zijn belangrijke elementen in hedendaags overheidsbeleid. Het werken vanuit de visie van Eigen Kracht garandeert dat burgers zelf regie nemen over hun leven en oplossingen zoeken met mensen die het belangrijk vinden dat het goed met hen gaat. Het besluitvormingsmodel van de Eigen Kracht-conferentie geeft deze mogelijkheid ook aan mensen die door omstandigheden niet meer met hun netwerk oplossingen kunnen vinden of bij wie ingrijpen door overheid of instanties dreigt. Door zelf oplossingen te bedenken, neemt men verantwoordelijkheid voor problemen en kan een goede inschatting worden gemaakt welke hulp er nodig is. Mensen worden geactiveerd tot meer betrokkenheid en samenwerking, wat isolatie kan voorkomen.

Het sociale netwerk is geen hulpbron die de gemeente kan ontlasten, maar die de positie van de burger sterker maakt.

Transformatie sociaal domein
Het werken vanuit de visie van Eigen Kracht en de Eigen Kracht-conferentie sluiten naadloos aan op de beleidsdoelen van de overheid bij de transformatie van het sociaal domein:

  • Meer regie bij de burger, de burger als eigenaar van probleem én oplossing;
  • De leefwereld leidend laten zijn in plaats van de systeemwereld;
  • Betrokkenheid van sociaal netwerk;
  • Uitgaan van wat mensen kunnen en wat mensen met elkaar kunnen.

In de Jeugdwet en de Wmo komen deze punten samen in het recht voor burgers om een eigen plan te maken met mensen die bij hen betrokken zijn. In de Jeugdwet wordt dit het familiegroepsplan genoemd, de Wmo spreekt over persoonlijk plan. De wetgeving is mede gebaseerd op de goede ervaringen en opbrengsten van Eigen Kracht-conferenties.

Omkering besluitvorming
Het leidend laten zijn van de vraag van een burger aan overheid of organisatie vraagt om het anders inrichten van besluitvorming, van werkprocessen en van geldstromen. Dat vraagt nogal wat in een systeem dat gewend is om radicaal anders te werken dan waar nu naar gestreefd wordt. Zowel van overheid, maatschappelijk middenveld als van burgers vraagt de nieuwe situatie om anders handelen dan men gewend is. In de handreiking ‘Eigen Kracht’ staat meer informatie voor gemeenten over het werken op deze manier.