Rol professional

Rol van de professional
Veel mensen waarvoor een Eigen Kracht-conferentie wordt georganiseerd hebben al contact met een hulpverlener. Vaak wijst die persoon hen op de mogelijkheid van een conferentie. Eigen Kracht-conferenties geven hulpverleners en andere professionals de kans om meer maatwerk te leveren, in minder tijd. De Eigen Kracht-coördinator helpt het sociale netwerk van een hulpvrager bijeen te brengen en onderzoekt welke informatie nodig is. Professionals blijven zich ondertussen richten op het oplossend vermogen van de hulpvrager en zijn familie en vrienden. Dat vermogen blijkt vaak groter dan gedacht.

Een ontkrachting van de professionals? Zeker niet!
Het gaat bij Eigen Kracht-conferenties niet om het ontkrachten van professionalisering. Integendeel. De professional heeft een onmisbare rol voor, tijdens en vooral ook na de conferentie. Wel gaat het om het herinrichten van de positie van de hulpverlener bij het maken van plannen. In de kern gaat het om het durven vertrouwen op de kracht en oplossingen van families en sociale netwerken.

Voorwaarden
Wanneer een gezinsvoogd, reclasseerder of curator is betrokken, kan deze voorwaarden stellen aan het plan, bijvoorbeeld over veiligheid. Zo kan een gezinsvoogd bij huiselijk geweld als voorwaarde stellen dat kinderen op een plek moeten wonen waar geen geweld voorkomt. In het besloten deel van de bijeenkomst bepalen de deelnemers zelf welke plek dat is.

Hulpvraag
In het plan is vaak een vraag opgenomen voor hulpverlening. Soms wordt pas na een Eigen Kracht-conferentie voor het eerst professionele ondersteuning ingezet. Voor de professional is het van belang om te weten welk aandeel hij of zij heeft in het totale plan, zodat de hulp goed aansluit op de hulpvraag. Hulpvrager en hulpverlener vallen terug op het plan als iets anders loopt dan verwacht. Als de situatie verandert komen alle betrokkenen weer bij elkaar en stellen het plan zo nodig bij.

Duurzaam effect
Het plan dat tijdens een Eigen Kracht-conferentie wordt gemaakt, bevat vaak andere oplossingen dan een professional zou hebben bedacht. Dat betekent niet dat het plan daardoor minder effect heeft. Integendeel. Door het eigen plan te accepteren wordt het gedragen door de hoofdpersoon en de mensen die nauw bij hem betrokken zijn. Daarom hebben Eigen Kracht-conferenties doorgaans een duurzaam effect, waarbij hulpvragers zich gesteund weten door hun familie en vrienden en door de professional.

Kortom: het werk van professionals wordt minder zwaar en hulpvragers houden zeggenschap en de verantwoordelijkheid over hun eigen leven.

Brug tussen twee werelden
De Eigen Kracht-conferentie werkt als een brug tussen twee werelden: de leefwereld van een persoon of gezin en de beroeps- of systeemwereld van een professional of organisatie. Beide werelden sluiten niet altijd goed op elkaar aan, omdat er verschillende regels, belangen en doelen zijn. Met de Eigen Kracht-conferentie ontstaat een samenwerking die recht doet aan beide partijen.

Werkbegeleider jeugdbescherming: “Het idee dat de professional overbodig wordt, is een misvatting. Er wordt juist een beroep gedaan op de gezinsvoogd. De gezinsvoogd heeft als taak om te concretiseren wat er aan de hand is en geeft het kader aan waarbinnen het plan gemaakt moet worden. Een onmisbare taak van de gezinsvoogd is het organiseren van de gevraagde hulp.”