Intervisie

Eigen Kracht Centrale biedt geleide intervisie en deskundigheidsbevordering door een door de LVSC geregistreerde supervisor.

Inbrenger en collega’s reflecteren diepgaand op een ingebrachte (vaak persoonlijke) reflectievraag. Dit kan zowel betrekking hebben op de beroepspraktijk als op je rol als teamlid. Hierbij wordt op verschillende niveaus gereflecteerd: persoonlijk (‘wat maakt dat ik in die situatie zo reageer’, ‘hoe komt het dat ik me irriteer aan…’ / ‘ik blokkeer als… dit mij zo raakt’, etc.) en professioneel (‘wat zijn de volgende stappen’, ‘van waaruit en waartoe’). Hiernaast worden, waar nodig en gewenst en in nauw overleg met de organisatie, aansluitende en ondersteunende theorie/modellen en (creatieve) werkvormen ingezet.

Systeemgericht
Door de wijze van werken wordt onder meer geoefend in het stellen van regieversterkende vragen. Ook is er aandacht voor systeemgericht denken en werken (zowel naar gezin als naar team). Inzichten worden verbreed naar ieders eigen leren en functioneren (‘wat neem ik mee voor mezelf en naar mijn werkpraktijk’).

Leeruitkomsten
De leeruitkomst is verdieping en kwaliteitsverbetering in zowel de persoonlijk-professionele ontwikkeling als in de concrete beroepsuitoefening naar cliënten en in het team, en het reflecteren hierop. Hiernaast wordt het werken vanuit regieversterking en ‘samenkracht’ verder ontwikkeld en worden kennis en kunde vergroot.

Doordat vanuit persoonlijke leervragen en praktijkinbreng wordt gewerkt is het geleerde direct toepasbaar voor zowel de inbrenger als zijn/haar collega’s. Dit laatste door genoemde transfer naar ieders werkpraktijk.

Omvang
Een bijeenkomst duurt twee uur. De totale duur is in overleg te bepalen (zes tot twaalf bijeenkomsten).

Doelgroep
Uitvoerend werkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, scholen, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams en voor vrijwilligers, maar ook voor medewerkers van de gemeente. Voor deze training is geen specifieke vooropleiding nodig. We maken iedere intervisie op maat voor de deelnemende groep.

Accreditatie
Het is mogelijk om voor de intervisie-bijeenkomst accreditatie aan te vragen, tegen meerprijs. De Eigen Kracht Centrale staat ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Begeleider
De begeleider is een door de LVSC geregistreerde supervisor.

Kosten
In company: € 360,- per bijeenkomst. De intervisie is BTW-vrij. Prijs in company is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering.