Trainingen voor professionals

Vaste kern
Iedere training heeft een vaste kern, ongeacht of deze één of meerdere dagdelen heeft:

  • Hoe betrek je het netwerk, juist in situaties waar dat meerwaarde heeft, maar het niet gemakkelijk gaat? Bijvoorbeeld omdat er geen netwerk lijkt te zijn, de cliënt zegt geen netwerk te hebben, het netwerk niet te willen belasten of de problemen niet te willen delen met dat netwerk.
  • Hoe laat je regie bij cliënt en netwerk?
  • Hoe stel je mensen in staat om met elkaar een plan te maken?

De training is geaccrediteerd per dagdeel. Wanneer de volledige training wordt gevolgd, levert dit negentien accreditatiepunten op, bij SKJ met nr. SKJ216052 en bij Registerplein met ID537181. Zie de tekst bij de dagdelen voor het aantal punten per dagdeel.

Wijkverpleegkundige: “Als je andere vragen stelt, krijg je ook echt andere antwoorden.”

 

Achtergrondinformatie

Met elkaar werken aan een samenleving en een werkpraktijk waarin het normaal is dat bij een kwestie eerst de kring groter wordt gemaakt, gaat niet vanzelf. Het is belangrijk dat beroepskrachten de tijd nemen voor zichzelf en hun vakmanschap om vaardigheden te ontwikkelen om de regie bij de mensen te laten en de kring de mogelijkheid te bieden om een plan te maken. Zo kunnen netwerken daadwerkelijk meedenken en meedoen!

Deze werkwijze sluit ook aan bij de wetgeving. De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan: het familiegroepsplan. Dit is omschreven als een plan van aanpak opgesteld door de ouder(s), samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Ook de Wmo (persoonlijk plan) en de Wvggz (eigen plan van aanpak) bieden burgers het recht om met mensen die dichtbij staan zelf een plan te maken.

De Eigen Kracht Centrale biedt een leeromgeving aan, waarin vanuit leidende principes beroepskrachten worden ondersteund om zich verder te ontwikkelen. Deze principes zijn: kracht van de kring, besluitvorming, regie en eigenaarschap bij mensen zelf, gelijkwaardigheid, diversiteit, respect en verbinding.

Elke training is opgebouwd rond de eerdergenoemde vaste kern. De trainingen verschillen in omvang en diepgang, afhankelijk van de behoefte van de deelnemers. Sommige groepen willen vooral leren doorvragen op het netwerk, andere groepen willen zelf actief het netwerk leren benaderen en weer anderen willen als onderdeel van hun werk netwerkbijeenkomsten organiseren.

Uitvoerend werkers, beleidsmedewerkers en leidinggevenden werkend binnen het sociaal domein en de zorg. Bijvoorbeeld binnen jeugdhulp en jeugdbescherming, gezondheidszorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, kinder- en jeugdpsychiatrie. Voor medewerkers van wijkteams, buurtteams, gemeente en voor vrijwilligers. Voor de trainingen is geen specifieke vooropleiding nodig, omdat iedere training op maat wordt afgestemd op de deelnemende groep. Trainingen hebben een maximaal aantal deelnemers van vijftien.

 

Maatschappelijk werker: “Ons team was vooral blij dat we konden oefenen met onze eigen praktijkvoorbeelden, daardoor was het heel praktisch en konden we er daarna meteen mee aan de slag.”

Inhoud trainingen

Eén dagdeel van vier uur, ook inzetbaar als workshop of themabijeenkomst

Deelnemers worden meegenomen in de visie van Eigen Kracht, wat wil zeggen dat mensen betrokken worden bij oplossingen, dat kringen groter worden gemaakt en dat de verantwoordelijkheid en regie bij deze mensen blijft. Dit leidt ertoe dat professionals en families beter gaan samenwerken en dat mensen meer samen-redzaam worden.

In de training is aandacht voor:

  • De visie van Eigen Kracht, die gaat over burgerschap, samenredzaamheid, regie, besluitvorming, eigenaarschap en vergroten van kringen/netwerken.
  • Wetgeving: het familiegroepsplan in de Jeugdwet, het persoonlijk plan in de Wmo en het eigen plan van aanpak in de Wvggz: wat is het, wat is het niet en wat betekent het voor het dagelijks werk?
  • Hoe kun je kringen groter maken en regie bij mensen laten?

Met film, oefeningen, reflectie en dialoog wordt aangesloten bij het proces van de individuele professional:

  • Hoe betrek ik het netwerk?
  • Hoe activeer ik cliënten tot het maken van een plan en hoe ga ik hiermee werken?
  • Wat kom ik tegen en hoe verhoud ik me hiertoe?
  • Tegen welke grenzen loop ik aan en hoe verken ik deze?

De training is gericht op de praktijk. Na een inleiding gaat de groep concreet aan de slag. Deelnemers worden actief uitgenodigd om de gegeven informatie en voorbeelden te vertalen naar hun dagelijkse praktijk en hiermee te oefenen, in kleine groepjes. Deelnemers ontvangen concrete handvatten zodat ze zich vertrouwd voelen om in hun eigen werk netwerken te betrekken en te werken met het (familiegroeps)plan.

De training wordt in-company aangeboden en toegespitst op de specifieke organisatie.

Accreditatie
Een dagdeel levert vier accreditatiepunten op bij SKJ en Registerplein.

Kosten
€ 825,- per dagdeel, de trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering. De groepsgrootte is maximaal twaalf.

Twee dagdelen van ieder vier uur 

Dagdeel één: zie ‘Maak de kring groter’

Dagdeel twee
Na het eerste dagdeel is er aandacht voor wat het werken vanuit deze visie betekent voor ieders rol als professional. Vanuit de theorie van Bateson onderzoeken deelnemers hoe visie, waarden en overtuigingen van ieder zich verhouden tot deze manier van werken. Hoe verhoudt de verantwoordelijkheid van de professionals voor bijvoorbeeld veiligheid zich tot het familiegroepsplan? Vervolgens wordt ingegaan op het betrekken van netwerk en op complexe situaties waar dit niet mogelijk lijkt. Ook komt aan bod hoe je als beroepskracht zelf het netwerk actief kunt benaderen. Wat doe je als iemand die belangrijk is voor cliënt aangeeft niet te willen komen?
Tot slot wordt besproken hoe het werken met bredere kringen en met plannen van mensen zelf onderdeel kan worden van de werkwijze en het beleid van organisaties en gemeenten.

De training eindigt met een plan gemaakt door alle betrokkenen over wat nodig is om geleerde te verankeren.

Accreditatie
De training levert per dagdeel levert vier accreditatiepunten op, dus voor twee dagdelen acht accreditatiepunten bij SKJ en Registerplein.

Kosten
€ 825,- per dagdeel, € 1.590 voor twee dagdelen. De trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering. De groepsgrootte is maximaal twaalf.

Drie dagdelen van ieder vier uur

Dagdeel één en twee: zie ‘Maak de kring groter’ en ‘Kring vergroten in complexe situaties’

Dagdeel drie
In dagdeel drie is er vooral aandacht voor alternatieve manieren om een kring te vergroten en samen te brengen. Deelnemers leren over het gebruik van een talking stick en de juiste manier om deze in te zetten in een grotere kring. Tevens leren deelnemers gebruik te maken van de (wereldwijd gebruikte) herstelgerichte vragen.

In dit dagdeel is ook aandacht voor het plan van een brede kring. Hoe kan dit plan eruit zien, wat betekent het werken met het plan dat gemaakt is door mensen zelf? Er komen voorbeelden voorbij van plannen uit de praktijk en een format voor een plan.

Verder is in dit dagdeel aandacht voor twijfels en zorgen: wat kan fout gaan in het proces van het groter maken van kringen, het laten van verantwoordelijkheid bij mensen zelf en werken met hun plan?

De training eindigt met een plan gemaakt door alle betrokkenen over wat nodig is om geleerde te verankeren.

Accreditatie
Het derde dagdeel training levert vijf accreditatiepunten op, dus voor drie dagdelen dertien accreditatiepunten bij SKJ en Registerplein.

Kosten
€ 825,- per dagdeel, € 2.475 voor drie dagdelen. De trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering. De groepsgrootte is maximaal twaalf. 

Vier dagdelen van ieder vier uur

De eerste drie dagdelen zijn zoals hierboven beschreven. 

Dagdeel vier
In het vierde dagdeel maakt de deelnemer de stap naar het faciliteren van een bijeenkomst met een breder netwerk: hoe begeleid je dit proces? De groep oefent met elkaar een (familiegroeps)bijeenkomst en er is specifiek aandacht voor de rol van procesbegeleider. Er worden handige tools aangereikt om het gesprek met een grotere kring in goede banen te leiden, zodat de aanwezigen met elkaar een plan kunnen maken. Hoe zorg je voor veiligheid in deze kring, hoe zorg je dat iedereen kan zeggen wat belangrijk is voor hem of haar en hoe zorg je dat betrokkenen in gezamenlijkheid nadenken over wat nodig is?

Tot slot is er tijd voor intervisie: inmiddels is iedere deelnemer aan de slag met het geleerde uit de eerste drie dagdelen: wat lukt al en waar lopen deelnemers tegenaan?

In de vier dagdelen leren deelnemers de vaardigheden voor het hele proces, van het eerste gesprek met een persoon (jongere, volwassene of oudere), het betrekken van het netwerk, het voorbereiden van alle deelnemers tot en met het begeleiden van de formele bijeenkomst met een (brede) kring. Het begint  bij de visie achter het werken met bredere kringen en vervolgens gaan deelnemers in de vier dagdelen praktisch aan de slag met alle stappen in het proces. Dit laatste dagdeel eindigt bij de plannen, zoals gemaakt in een bijeenkomst.

Accreditatie
Het vierde dagdeel training levert zes accreditatiepunten op, dus voor vier dagdelen negentien accreditatiepunten bij SKJ en Registerplein.

Kosten
€ 825,- per dagdeel, € 3.300 voor vier dagdelen. De trainingen zijn BTW-vrij. Prijs is inclusief voorbereiding, reistijd en reiskosten, exclusief locatie en catering. De groepsgrootte is maximaal twaalf. 

 

Begeleide intervisie/oefenbijeenkomsten

Algemene voorwaarden trainingen