Algemene informatie trainingen

Wanneer iemand hulp of ondersteuning nodig heeft, speelt zijn of haar netwerk een belangrijke rol. Beroepskrachten betrekken steeds meer het netwerk van hun cliënten bij zorg- of hulpverlening, maar in de praktijk blijkt dit vaak moeilijk. Bijvoorbeeld omdat cliënten zeggen geen netwerk te hebben, het netwerk niet te willen belasten of hun zorgen en problemen niet te willen delen met hun netwerk. Dan gaat de beroepskracht vaak zelf aan de slag, neemt de regie en maakt samen met de cliënt een plan.

Dat kan anders. Hoe kun je toch doorvragen op het netwerk, ook als de cliënt de genoemde drempels ziet? Hoe laat je de regie bij de mensen zelf en hoe stel je iemand in staat om met eigen mensen na te denken over een plan? Hoe faciliteer je dit proces zo, dat de cliënt en het (familie)netwerk de regie houdt? 

Dat is waar de trainingen van de Eigen Kracht Centrale over gaan. Over de omslag naar het werken vanuit het plan van de cliënt en netwerk, waarbij zij de regie houden. Het vraagt namelijk een omslag in denken en doen van beroepskrachten en organisaties die op deze manier willen werken.

Wettelijke eisen
De Jeugdwet geeft burgers sinds 1 januari 2015 het recht op een eigen plan, het familiegroepsplan. Dit wordt omschreven als een plan van aanpak opgesteld door de ouder(s), samen met bloedverwanten, aanverwanten of anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren. Ook in de Wmo is het recht op een persoonlijk plan opgenomen en in de Wvggz het recht op een eigen plan van aanpak.

De Eigen Kracht Centrale ondersteunt al sinds 2000 bij het vergroten van kringen van mensen in complexe situaties zoals bij dwang, drang of grote conflicten en als mensen het gevoel hebben geen of een overbelast netwerk te hebben. In al die jaren is veel onderzoek gedaan naar deze plannen, wat veel kennis heeft opgeleverd. Als deze kennis en ervaring wordt gedeeld in de trainingen door middel van concrete, direct bruikbare handvatten.

De Eigen Kracht Centrale is ingeschreven in het register Instellingen van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en voldoet daarmee aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Deelnemers aan een training ontvangen na afloop een certificaat van deelname. De meeste trainingen zijn geaccrediteerd voor enkele beroepsgroepen, via Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), het beroepsregister voor jeugdprofessionals en via Registerplein, waar maar liefst veertien beroepsregisters onder vallen, onder andere voor maatschappelijk werkers, ggz-agogen, sociaal agogen, sociaal werkers, jongerenwerkers, ervaringsdeskundigen en cliëntondersteuners. Andere accreditaties zijn mogelijk tegen kostprijs.

Maatwerk
De Eigen Kracht Centrale biedt korte en uitgebreide trainingen aan, passend bij de vraag of het doel van deelenemers. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor ondersteuning in beleid en uitvoering en is meedenken mogelijk bij actuele vraagstukken. Iedere vraag is uniek en iedere training of ieder traject is maatwerk.

Voor wie zijn de trainingen? 
Het geleerde in de trainingen op het gebied van vergroten van het netwerk en regie laten bij de cliënt is door iedereen toe te passen. De trainingen worden gevolgd door onder meer: gemeenten, organisaties voor jeugdzorg, ouderenzorg, ggz en mensen met een beperking, welzijnsorganisaties, CJG’s, vrijwilligersorganisaties, burgers, scholen, rechters, advocaten, leden van het OM, medewerkers van reclassering, gevangenis of politie, tweedelijns professionals (huisartsen, fysio/ergotherapeuten, sociaaltherapeuten, etc.)

Mogelijkheden
Trainingen en workshops zijn altijd op maat en sluiten aan op vragen van een team, organisatie of gemeente. Alle trainingen kennen een maximum aantal deelnemers van twaalf.

Trainers
Ervaren trainers van de Eigen Kracht Centrale geven de trainingen. Naast ervaring in training hebben zij ruim ervaring in het werken vanuit de visie van Eigen Kracht en herstelgericht werken. De aanpak in de trainingen sluit aan bij de principes van de visie, waarbij de vraag van de groep leidend is. In de trainingen worden veel voorbeelden uit de praktijk gegeven en de trainers nemen tijd voor vragen en opmerkingen uit de groep, zodat het geleerde zoveel mogelijk aansluit op de praktijk van de deelnemers.

Trainingsvormen
De trainingen en workshops zijn praktisch en interactief. Deelnemers worden uitgenodigd de inhoud te vertalen naar hun dagelijkse praktijk. Powerpoint-presentaties, films en verschillende oefeningen vormen de basis. Daarnaast zijn er kringgesprekken, praktijkvoorbeelden, casuïstiekbesprekingen, discussies en/of wordt er gewerkt aan het maken van een plan om het geleerde toe te passen.

Vooropleiding
Voor het deelnemen aan de meeste trainingen is geen specifieke vooropleiding nodig, tenzij dit wordt vermeld. Werken vanuit de visie van Eigen Kracht kan iedereen die zich hierin wil verdiepen en wil laten inspireren.

Algemene voorwaarden
Op al onze trainingen zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Deze kunt u hier inzien.